مفاهیم پایه
لیزر یا Laser مخفف كلمات تركیبیAmplification by Simulated Emission of Radiation  Light  به معنای تقویت نور توسط انتشار تابش تحریك شده است.

فیزیولوژی
با توجه به اهمیت  و تنوع بحث جراحی در پزشكی و انجام دقیق عمل های جراحی، استفاده از لیزرها می تواند كمك زیادی به پزشك در تسهیل و بهبود كیفیت اعمـال جـراحـی كنـد. در بعضـی از مـوارد لیـزر مـی تـوانـد بـه منظـور كـاربـردهای تشخیصی نیز مورد استفاده قرار گیرد. 

چگونه كار می كند؟‌
لیزر ابزاری برای تبدیل نور معمولی به پرتوی باریك و متراكم است. دستگاه لیزر یك جریان الكتریكی را از ماده ای كه می تواند جامد، مایع یا گاز باشد عبور می دهد.  ‌این دستگاه نور را به صورت پرتوهای موازی بسیار باریكی كه طول موج مشخصی دارند ساطع می‌كند. این وسیله از ماده‌ای جمع كننده یا فعال كننده نور تشكیل شده كه درون محفظه تشدید نور قرار دارد. این ماده پرتو نور را كه به وسیله یك منبع انرژی بیرونی از نوع الكتریسیته یا نور به وجود آمده، تقویت می‌كند.

كاربرد لیزر در پزشكی 
كـاربـردهـای لیزر بسیار متنوع و متفاوت است  برخی از كاربردهای مهم آن عبارتند از:
1-جراحی مغز
2-چشم پزشكی
3-جراحی پلاستیك
4-دندانپزشكی

مشخصات دستگاه
1 - چشمه انرژی (Energy source): اولین قسمت هر لیزر چشمه انرژی است. در بیشتر لیزرها  چشمه انرژی ، الكتریسیته است ،ولی به جای آن می توان یك چشمه پرقدرت نور مرئی ، واكنش شیمیایی ، یا حتی لیزر دیگر به كار برد.

2 - محیط فعال (Active medium): محیط فعال ماده ای است كه می تواند انرژی را جذب و آزاد كند. این محیط می تواند جامد باشد، مانند یاقوت یا بلورهای دیگر؛ مایع باشد، مانند بعضی رنگینه ها یا گاز باشد، مانند دی اكسید كربن. باریكه لیزر در واقع در محیط فعال تولید می شود.

3 - مـكـانـیـسـم فیدبك: آخرین قسمت اساسی لیزر مكانیسم فیدبك است. مكانیسم فیدبك دو آینه یا سطوح بازتابنده دیگر تشكیل شده است كه در دو انتهای محیط فعال قرار می گیرند. یكی از آینه ها به نام كوپلر خروجی بازتابنده جزئی است.عناصر تشكیل دهنده دستگاه لیزر در شكل 1 نشان داده شده است.
آینه های دو سر لیزر نور گسیل شده را به محیط فعال بر می گردانند و نور باز هم پر شدت تر می شود، فرایندی كه تقویت(Amplification) نام دارد.با افزایش بیشتر شدت نور، نور ایجاد شده در لیزر آنقدر قوی می شود كه از كوپلر خروجی كه به طور جزئی نقره اندود است به صورت نور لیزر به بیرون می گریزد.

انواع لیزر


 ‌تعدادی از لیزرها با جنس گوناگون در جدول 1 آورده شده است.

 

 

 

 

 

 


تـعـدادی از مـدل های مختلف دستگاه لیزر كه در بازار وجود دارد  به همراه مشخصات فنی آن در جدول 2 نشان داده شده است.

منابع:
]omzm.blogfa.com 1[
]sis-co.net/Laser.htm 2[