مفاهیم پایه
سـنـسـور PIR مخفـف كلمـه  Pyroelectric Infrared Detectorsبه معنی سنسور تشخیص حركت بدن بوده و به نام چشمی معروف است.

فیزیولوژی
از این سنسور می توان برای آگاه كردن اطرافیان بیمارانی كه نیاز به انجام حركت های خاص داشته امـا هیچگونه تحركی ندارند و نیز برای مثال آگاه كـردن اطـرافـیـان بـیـمـارانی كه آسیب شدید مغزی سـبــب كــاهــش هــوشـیــاری آن‌هــا شــده و بــایــد از حركت‌هایی كه برای فرد مضر است و یا سبب بروز یـك خـطـر نـاگـهـانـی بـرای او مـی‌شـود و هـمچنین می‌توان برای مانیتور كردن حركت سالخوردگانی كه نیاز به تحرك دارند استفاده كرد.

چگونه كار می كند؟
یك تشخیص دهنده الكترونیكی از یك حسگر حـركـت كـه مـیـتـوانـد تـشـخـیـص حركت را به یك سـیـگـنال الكتریكی تبدیل كند تشكیل شده است. سنسور  PIRبه هر جسم متحركی كه داری حرارت بـاشـد واكـنـش نـشـان مـی دهد. این جسم متحرك مــی‌تــوانــد انـســان یــا حـیـوان بـاشـد. سـنـسـور هـای  PIR،سنسورهایی هستند كه طول موج   Infraredیا مادون قرمز محیط اطراف را دریافت می كنند. هر جسمی كه دمایش بالاتر از صفر درجه مطلق باشد دارای تشعشعات مادون قرمز است . اما این موج دارای طــــول مــــوج هــــای مـخـتـلـــف بـــرای درجـــه حرارت‌های متفاوت است . كاری كه این سنسور انـجــام مــی‌دهــد در واقــع دریــافــت ایــن امــواج در مـحـدوده بدن انسان و تشخیص آن است . از این سنسور در دستگاه هایی كه برای تشخیص حركت بدن انسان حتی به صورت جزئی  استفاده می شود و از نظر دقت و قابلیت اعتماد ،در سطح بالایی است.

اجزای مختلف سنسور  PIR
سنسور  PIRداری سه پایه است. درنزدیكی یكی از پایه ها زایده ای وجود دارد، این پایه، پایه شماره 1 است كه تغذیه سنسور نام دارد. حال اگر در جهت عقربه های ساعت به پایه ها نگاه كنید پایه بعدی شماره 2 است كه خروجی سنسور بوده و بعد از آن پایه شماره 3 ، كه گراند یا زمین است.
زاویه دید یا مورد حس توسط سنسور در حدود 95 درجه است و محدوده دمایی از 30- تا70 درجه دارد و بر اساس انرژی گرمایی كار می كند. محدوده ولتاژ تغذیه این سنسور بین 5 تا 12 ولت است. با توجه به این‌كه خروجی این سنسور ضعیف است بنابراین به یك تقویت كننده متصل شده و سپس به میكرو وصل می شود تا عمل كنترل را انجام دهد.
بـه دلیل اینكه امواج حرارتی دریافتی از فاصله دور بسیار ضعیف است از یك لنز یا عدسی به نام  FRESNELاستفاده می شود. وظیفه این لنز، متمركز كــردن امــواج دریــافـتــی در مــركــز سـنـســور اسـت. همچنین این لنز می تواند به صورت یك فیلتر عمل كـرده و امـواج مـزاحـم را حذف كند. فاصله لنز تا سنسور حدود 65/0 اینچ است. این نوع لنز دارای شیـارهـایـی بـر روی خـود اسـت كـه باعث متمركز كردن هر چه بهتر سیگنال های دریافتی می شود

برخی  از شركت های  سازنده سنسور  PIR درجهان
.Shenzhen Wale Security Equipment Co، Century Advanced Network، .Aurex Industries Inc، Blue Technologies،   Telkom phone devices،  .Ningbo Corin Electrical Coو ...

منبع
Ir-micro.com، حامد مظاهری