پروپانول

 Propanole

 

 

پروتز سینه

 Prostheses, Breast

 یك پروتز جهت بازسازی سینه در خانمها بعد از عملهای سرطان یا در عملهای زیبایی

 

 

پروتز صورت و بلوكهای سیلیكونی

 face prosthesis and silicon black

 پروتزی است كه برای زیبایی و یا ترمیم استفاده می شود

 

 

پروتز مربوط به قلب و اجزای قلب

 cardiac prostheses

 

 

 

پروژكتور چشمی (تجهیزات تشخیصی چشمی)

 projector,charts,Eye

 یك پروژكتور جهت بررسی قرنیه وعنبیه مورد استفاده قرار میگیرد

 

 

پروفیلها و گسكت

 Profiles & Gaskets

 

 

پروكتوسكوپ

 proctoscope

 تجهیزات اپتوالكتریك یا فیبر اپتیك هستند كه برای دیدن وبررسی اختلالات درون روده بزرگ بكار گرفته میشوند

 

 

پنبه پروكتوسكوپیك

 proctoscopic

 

 

پروكتوسیگموئیدوسكوپ

 proctosigmodoscope

 آندوسكوپی برای بررسی روده بزرگ و دریچه بین روده ها ، نمونه برداری از بافت یا كواگولاسیون موضعی

 

 

پریتتر سیاه و سفید سونوگرافی

 B&W printer

 

 

پریز آنتن

 antenna sucket

 جایگاه نصب تلویزون به سیستم آنتن مركزی

 

 

پریز تك فاز

 single phase key

 كلید صنعتی با وضعیت 0/1 قابل نصب در تابلوی برق

 

پمپ انتقال پریستالتیك

 Peristaltic

 پمپی است كه توسط فشار روی شلنگ خاص ارتجاعی حركت می كند .

 

 

پریمتر

 perimeter

 ابزاری كه برای چشم مورد استفاده قرار میگیرد و مقدار كشش را اندازه گیری میكند  و یا خواص  سطح یك طرح از جسم 3 بعدی روی یك نقشه را تعیین میكند.این دستگاه  برای اندازه گیری و ارزیابی یك منطقه (میدان دید) بكار گرفته میشود.این دستگاهها  میتوانند میدان دید پیرامونی و مركزی را تعیین كنند و معمولاً برای نواحی كه بینایی  را از دست داده تعیین اساسی برای پایداری جهت هر چشم به طور مجزا را دارا  میباشد.

 

پریو (تجهیزات تخصصی پریو)

 perio

 

 

 

پنبه پزشكی

 medicated

 برای مصارف در تماس بازخمها می باشند كه استریل است

 

 

پنبه پزشكی ضخیم

 ultra thin medicated

 جهت حفاظت از بافتی كه گچ گیری می شود استفاده می گردد

 

 

پزشكی هسته ای

 Nuclear Medicine

 nپزشكی هسته ای روشی است كه در آن از مواد رادیواكتیو جهت تشخیص و درمان بیماری ها استفاده می شود.

 

 

پزشكی هسته ای و رادیوتراپی

 nuclear medicine and radiotherapy

 

 

پست

 posts

 نوعی از ایمپلانتها كه  به عنوان فیكس كننده به كار می روند

 

 

پك آنژیو

 Angio pack

 

 

پك تخصصی

 special packs

 

 

پك چشم

 Eye pack

 

 

پك عمومی

 general packs

 

 

پك قلب

 Cardiac packs

 

 

پكیج (اواپراتور ) اسپیلیت

 evaporator

 تبخیر كننده

 

تبخیر كننده

 POLARIMETER

 دستگاهی است كه جهت انالیز قند والبومین در ادرار بكار گرفته میشود

 

 

پلاسما فرز

 plasma pheresis

 

 

پلاك پاسخ احضار پرستار

 response plug

 مجموعه موثر جهت قطع ارتباط بیمار با سیستم و ایستگاه پرستاری پس از اعلام و دریافت نیاز

 

 

پلاك خبر سیستم احضار پرستار

 alarm plug

 مجموعه موثر جهت احضار پرستار و ناظر بر عملكرد بیمار هنگام اعلام درخواست

 

 

پلانتكا

 Planecta

 ستی كه برای دیالیز به كار می رود

 

پلتیسمو گراف

 Plethysmographs

 این دستگاهها برای تعیین مقاومت راه هوایی و حجم گاز قفسه سینه مورد استفاده قرار میگیرد. این دستگاه شامل یك چمبر پلتیسموگراف و ترانسدیوسر كه اجازه میدهد. مقدار حجم گاز قفسه صوری طبق قانون boyle محاسبه گردد.