باند لوله ای

  tubula

  باندهای لوله ای شكل برای دست وپا

باند گچی معمولی  

  general

  با آّب تركیب شده و پس از مدتی سفت می شود

 

 

 باند چسبی معمولی

  general

  باندهای چسبی كه بعد از بستن محكم می شوند

 

 

 بورت معمولی

  Usual

  لوله مدرج شیر دار برای تستهای تیتری از آن استفاده میشود.

 

 

 بطری نگهدارنده

  keeper

  بطری شیشه ای جهت نگهداری مواد

 

 

 

 بالن هموستاتیك نازال

  Hemostatic Nasal Ballon

  برای بستن رگ و جلوگیری از خونریزی به كار می رود