الكل طبی

  medical grade alcohol

 نوعی مایع ضد عفونی كننده مخصوص كاربردهای پزشكی

 

 استنت فنری شكل

  Coil stent

  این نوع استنت شبیه فنر بوده كه با بالنهای بخصوص در محل جایگذاری می شوند

 

 اندازه گیری طیف نور نشر شده

  spectrophotometer

  یك اسپكتروفتومتر برای اندازه گیری و تشخیص طیف نور

 

 الكل طبی، عصاره چغندر

  alcohol

  الكل طبی بدست آمده از چغندر

 

 الكل طبی، عصاره گندم

  ethanol 

  الكل طبی بدست آمده از گندم

 

 

 ابزار جراحی عمومی

general

ایرموتور فایبر اپتیك   

  fiber optic air motor

  موتور چرخنده با نیروی هوای فشرده كه مجهز به فیبر نوری باشد

اكسی متر فایبر اپتیك رگی

  vascular optic fiber oximeter

 دستگاهی جهت تعیین گازهای خونی o2 درون رگ با استفاده از فیبر نوری كه داخل رگ قرار میگیرد

 

 اتوكلاو فرمالدئید

  formaldehyde autoclave

  اتوكلاوی كه با استفاده از مایع فرمالدئید و در درجه حرارت پایین امكان استریل كردن لوازم چند بار مصرف پزشكی از جنس پلیمر را فراهم می نماید

 

 اندازه گیری فشار  مثبت، دیجیتال  

  digital positive pressure

  اندازه گیری فشار مثبت به صورت دیجیتال

 

 

 اندازه گیری فشار مثبت، آنالوگ

  analog positive pressure

  اندازه گیری فشار مثبت به صورت آنالوگ

 

 

 اندازه گیری فشار منفی، آنالوگ

  analog negative pressure

  اندازه گیری فشار منفی به صورت آنالوگ

 

 

 الكتروكوتر قلبی

  cardiac electro surgical unit

  به صورت مونوپلار بوده و توان كمی برای جراحیهای قلب تولید می كند

 

 الكتروشوك قلبی

  cardiac defibrillator

  الكترو شوك یا دفیبریلاتور دستگاهی است كه با استفاده از ولتاژهای بالا یك جریان الكتریكی مناسب را جهت به كار انداختن مجدد عضله قلب و شارژ الكتریكی آن به بدن بیمار منتقل میكند.

 

 استنت های بیواكتیو قلبی با پوشش بیواكتیو

  cardiac stent with coated bioactive

  استنت های مخصوص رفع گرفتگی عروق قلبی

 

 استنت كاروتید

  Carotid stent

 اسنلن چارت كامپیوتری  

  Eye chart,snellen,computerized

  چارت معروف بررسی قوه بینایی كه به صورت تصادفی روی یك صفحه مانیتور كه در فاصله خاصی نسبت به فرد قرار دارد نصب شده است

 

 

 استنت كرونری

  clear Flex st

  

 

 اتاق تمیز كلاس 100

  class 100  

  محیطی كه از نظر شرایط فیزیكی مثل دما رطوبت نسبی ,صدا ,نور وخصوصا میزان  آلودگی تحت كنترل قرار گیرد محیط یا اتاق تمیز نام دارد درجه تمیزی باید100 باشد .