یکی از مشکلاتی که استفاده کنندگان از فشارسنجهای ساعتی اغلب با آن روبرو هستند ، از تنظیم خارج شدن این فشارسنجها و عدم مطابقت فشار نشان داده شده توسط این فشارسنجها با فشار خون واقعی بیمار است .جدای از دلایل این امر که خود جای بحث و بررسی جداگانه ای را می طلبد ، چگونه می توان به این مسئله پی برد ؟ در ادامه یادداشت امروز به این مسئله می پردازم .
برای اینکه یک وسیله را کالیبره و یا تنظیم نماییم ، نیاز به یک استاندارد و یا یکدرجه بندی پایه برای سنجش کمیت مورد نظر داریم . در مورد فشارسنج بهترین وسیله یک فشارسنج جیوه ای است که سطح جیوه آن در حالت بدون باد شدگی در مقابل عدد صفر باشد .
روش کار :
روش کار بسیار ساده ولی کار آمد است . کافی است که شما فشارسنج جیوه ای را تا حد مناسبی مثلا 200 میلیمتر جیوه باد کنید . آنگاه پوار هوای آن را با احتیاط باز نموده و به جای آن مانومتر عقربه ای مورد نظر را متصل کنید به نحوی که هوای داخل کاف خارج نشود . درجه ای که هر دو فشارسنج نمایش می دهند باید یکی باشد .