راهنمای ارزیابی و نحوه ممیزی صدور پروانه ساخت وسایل پزشكی

نام كتاب: راهنمای ارزیابی و نحوه ممیزی صدور پروانه ساخت وسایل پزشكی (جلد اول)
تهیه و گرد آوری : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی - اداره كل تجهیزات پزشكی
(اداره نظارت بر تولید و كنترل كیفی)
ناشر: هم پا
نوبت چاپ: اول- بهار 87
شمارگان: 2000 جلد
شابک: 7-18-5210-600-978