راهنمای اخذ برچسب اطمینان تجهیزات پزشکی (هولوگرام) 

گرد آورنده : دکتر رضا مسائلی – دکتر رضا هادی – دکتر علی محرابی
همکاران : مهندس علی معیری – شیرین شاهرخی – مژگان معاضی
ناظرین فنی : مهندس مهدی شادیدهزهره عنبری
مدیر اجرایی : حسین قربیان
صاحب امتیاز : اداره کل تجهیزات پزشکی
نوبت چاپ : 1387
شمارگان: 30000 جلد
شابک : 9-113-504-964-978