آیین نامه تجهیزات پزشکی

گرد آورنده : دکتر رضا مسائلی – دکتر امیر رامهرمزی – مهندس سعید غفوری
صاحب امتیاز : اداره کل تجهیزات پزشکی – مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی
ناظر فنی : زهره عنبری اکمل
نوبت چاپ :اول بهار 1387
شمارگان: 30000 جلد
شابک : 3-91-5533-964-978