تاریخچه انجام پروسه كنترل كیفی به دهه 1930 بر می گردد كه در آن زمان نمودارهای كنترلی برای نخستین بار توسط آزمایشگاه های Bell ارائه شد. سپس در دهه های 1940-1950 و پس از جنگ ژاپن اصول مدیریت كیفیت توسعه یافت. در سال1978 راهنماهای تضمین و كنترل كیفیت برای تجهیزات رادیولوژی در دسترس قرار گرفت. در دهه 1980 مدیریت كیفیت جامع (TQM) ، به صنایع آمریكایی معرفی شد و در سال های بعد، این سیستم توسعه یافت.
  هدف از مدیریت كیفیت بخش رادیولوژی دستیابی به بهترین كیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان است. این سیستم نیازمند مدیریت، تكنسین های رادیولوژی، فنی و كاركنان خدمات  است، بنابراین نیازمند انجام کار به صورت تیمی است. نتیجه نهایی مدیریت كیفیت، كاهش خطر دوز تابشی به بیمار و كاركنان است كه خود به كاهش هزینه ها، بهبود خدمات تصویربرداری ارائه شده و بهبود تشخیص منجر می شود.
  جهت حصول این امر مدیریت كیفیت به دو جزء اصلی تقسیم می شود: بهبود كیفیت تصویر و بهبود عملكرد، كه هر دو دارای اهمیت بسیار زیادی هستند و نقص در هر كدام می تواند باعث ایجاد نقص در كل سیستم شود. در بهبود عملكرد، رضایتمندی مشتری (بیمار و پرسنل) و كاركنان، آنالیز قیمت، میزان رد و قبولی، مدت زمان ارائه خدمات، تضمین كیفیت نتایج اعلام شده رادیوگرافی و ...  در نظر قرار می گیرد.
  در بهبود كیفیت تصویر هدف اولیه برقراری استانداردهای كیفیت تصویر به نفع بیمار، تكنسین، بخش رادیولوژی و موسسه است. بهبود كیفیت تصویر دو جزء اساسی  دارد. تضمین كیفیت و كنترل كیفیت رادیوگرافیك. بهبود كیفیت تصویر از اجزاء بحرانی مدیریت كیفیت است كه اهمیت آن  به دلیل رابطه بین این بخش و بهبود عملكرد است.
  در كنترل كیفیت رادیوگرافی تمركز بر روی تست و مانتیورینگ كلیه تجهیزات مستقر در واحد تصویربرداری است، كه شامل تجهیزات رادیوگرافی، فلوروسكوپی، ماموگرافی، توموگرافی،CT،  MRI، سونوگرافی، پزشكی هسته ای و تجهیزات اتاق تاریك است.
 این تست ها به طور كلی به دو دسته تهاجمی و غیر تهاجمی تقسیم بندی می شوند. تست های غیر تهاجمی خود به تست های ساده و پیچیده تقسیم می شود به طوری كه برخی از آن ها باید توسط متخصصین ویژه انجام شوند. تست های مخرب به طور كلی پیچیده هستند و حتما باید توسط مهندسان و فیزیك دانان انجام شوند، چرا كه نیاز به باز كردن بخش هایی از دستگاه ها وجود دارد.
 لیست آزمایش های كنترلی كیفی و كالیبراسیون تجهیزات تصویر برداری به شرح زیر است:
1- آزمایشات كالیبراسیون و كنترل كیفیت مرتبط با تجهیزات رادیولوژی
        زمان قرار گیری در معرض اشعه، تطابق میدان اشعه و نور، تطابق میدان نور و بوكی، تطابق میدان اشعه و بوكی، اندازه نقطه كانونی، تكرار پذیری اكسپوز، بررسی تعامد اشعه، تست خطی بودن میلی آمپر/میلی آمپر ثانیه، تست خطی بودن نسبت اكسپوز به زمان اكسپوز، بررسی صحت و دقت در تكرار پذیری اكسپوز، بررسی میزان تشعشع اشعه در هوا، بررسی میزان اشعه دریافت شده توسط بیمار، بررسی كنتراست  و میزان دوز اشعه.
2- آزمایشات كالیبراسیون و كنترل كیفیت مرتبط با تجهیزات فلورسكوپی
     بررسی اندازه تصویر فلورسكوپی، بررسی محدودیت اشعه، بررسی نرخ اكسپوز، بررسی دقت و وضوح تصویر، بررسی كنتراست، بررسی تعامد اشعه، بررسی نقطه كانونی، بررسی میزان دوز اشعه.
3- آزمایشات كالیبراسیون  و كنترل كیفیت مرتبط با تجهیزات ماموگرافی
       بررسی تمیزی صفحه، بررسی تصاویر با استفاده از فانتوم، كیفیت اشعه، بررسی صحت، دقت و تكرار پذیری كیلو وات، بررسی یكنواختی سرعت حركت صفحه، بررسی اندازه نقطه كانونی، بررسی میزان روشنایی میدان نور، بررسی میزان تشعشع خروجی، بررسی میزان فشار سینه.
4- آزمایشات كالیبراسیون و كنترل كیفیت مرتبط با تجهیزات توموگرافی
 بررسی ضخامت نمونه برش داده شده، بررسی سطح نمونه برش داده شده، بررسی دقت و وضوح تصویر، دقت میدان نور، بررسی پهنای سطح مقطع نمونه، بررسی شاخص تخت، بررسی دقت تمركز تصویر، بررسی مشخصات نویز، بررسی میزان نشتی و پراكندگی تشعشع، بررسی و كالیبراسیون شكل طول موج كیلو ولت.
5- آزمایشات كالیبراسیون و كنترل كیفیت مرتبط با پروسسور و اتاق تاریك
بررسی یكنواختی نور، بررسی تمیزی اتاق تاریك، بررسی دمای پروسسور، بررسی زمان قرار گیری فیلم در داروی ظهور و ثبوت، بررسی میزان نور قابل قبول به منظور جلوگیری از خراب شدن فیلم های رادیولوژی، بررسی كل زمان پردازش فیلم، شامل ظهور و ثبوت، بررسی كیفیت تماس فیلم و صفحه، بررسی صحت و پیوستگی سرب موجود در روپوش.
6- آزمایشات كالیبراسیون و كنترل كیفیت مرتبط با دستگاه MRI
  بررسی مشخصات و وجود نویز، بررسی خطی بودن، بررسی یكنواختی، بررسی پروفیل حساسیت، بررسی دقت فضایی، بررسی كنتراست تصویر.
7- آزمایشات كالیبراسیون و كنترل كیفیت مرتبط با دستگاه سونوگرافی
بررسی حساسیت سیستم، بررسی یكنواختی تصویر، بررسی صحت و دقت اندازه گیری فواصل، بررسی صحت و دقت اندازه گیری فواصل عمودی و افقی، بررسی رزولوشن فضایی محوری، رزولوشن جانبی.
نتایج حاصل از كالیبراسیون در برخی مراكز
  طبق آزمون های انجام شده بر روی تجهیزات رادیولوژی مستقر در مراكز، در برخی مراكز در كیلو ولت تنظیمی معادل 70 كیلو ولت تا 20+ كیلو ولت اختلاف دیده شده است. این در حالی است كه در مستندات و استانداردهای مربوط حد مجاز اختلاف بین 2± تا 4± كیلو ولت گزارش شده است. توجه به این اختلاف و اختلاف های مشابه دیگر توجه به لزوم انجام تست های شش ماهه و سالیانه را گوشزد می کند.