نخ پلاستیكی 

  plastic

  نخهای پلاستیكی برای جلوگیری از ایجاد اسكار كه در جراحیهای پلاستیك بیشتر استفاده می شود

 

 نخ پنبه ای

  cotton

  جنس این نوع نخها پنبه می باشد و در دوختن بافتهای بیرون از بدن استفاده می شود

 

 نخ جاذب

  absorbent

  این نوع نخها كه از روده گوسفند تهیه می شود در بدن جذب می گردد

 

 نمایش درمانی (سیستمهای نمایش درمانی)

  Visual Function Analyzers

  از این سیستمها برای بیماران عقب افتاده ذهنی جهت آموزش یكسری استفاده میشود.

 

 نخ عمومی

  general

  نخهای مربوط به بخیه زدن عمومی

 

 نگاتوسكوپ فلت

  flat view box

  این نوع نگاتوسكوپها ابعاد بزرگتری دارند و برای بخشهای رادیولوژی استفاده می شوند

 

 نخ فلزی

  metallic

  نخهای فلزی برای دوختن بافتهای محكم تر

 

 نازوفارینگوسكوپ

  nasopharyngscope

  آندوسكوپی برای بررسی مسیر تنفسی بینی به حلق

 

 نبولایزر بیمارستان اولتراسونیك

  ultrasonic nebulizer

  برای باز كردن مجاری ریه مورد استفاده قرار میگیرند و عموماً شامل یك اسیلاتور ا لكترونیكی و یك ترانسدیومتر، یك ویك چمبر نبولایزر میباشد. یك جریان الكتریكی  فركانس بالا بر كریستال پیزو الكتریك بكار گرفته میشود كه تغییرات سیگنالهای  الكتریكی را به نوسانات مكانیكی تبدیل میكند.این ویبراتورها موج صوتی mhz 10-1  تولید میكنند. این امواج به محلول در چمبر نبولایزر منتقل میگردد. زمانی كه این امواج  به مایع داخل تانك میرسند باعث ایجاد ذرات بخار مانند میگردند.

 

 نبولایزر بیمارستان كمپرسوری

  compressor nebulizer

  نبولایزرهایی برای فراهم آوردن بخار گرم به ریه بیمار توسط اكسیژن با هوای فشرده  بكار گرفته میشوند این نبولایزرها شامل یك تانك، یك المنت گرمایی، یك كمپرسور و  یك جت نبولایزر میباشد.

 

 نردبان انگشتان

  stepladder,physical therapy

  وسیله ای (معمولاً چوبی) كه دارای دندانه هایی است كه امكان صعود انگشتان بر روی آن كه به شكل عمود بر روی دیوار نصب می شود وجود دارد و وسیله ای برای روزش انگشتان دست است.

 

 نفلومتر

  Nephelometer

  آنالایزهای بخش ایمنی به روش نفلومتری با آشكار سازی نور متفرق شده از  كمپلكسهای آنتی ژن یا آنتی بادی قادرند غلظت پروتئین های پلاسما یا داروها  را با سرعت و به دقت اندازه گیری نماید این دستگاه های اندازه گیری دقیق در  برخی از موارد می توا نند سرعت تشكیل چنین كمپلكسهای را نیز اندازه گیری  كنند اغلب دستگا های فوق می توانند آزمایشات مربوط به مایعات مغزی نخاعی  ادرار یا سرم را انجام دهند. نتایج قسمتهای حاصله به عنوان مبنا برای تشخیص  بیماریهای غیر پرولیفرا تیوسیستم ایمنی اختلال یا بروز كمبود در سیستم ایمنی  بیماری های خود ایمنی مورد استفاده قرار می گیرد .

 

 نگه دارنده پا و كفش و صندل طبی

  fixation device & therapeutic shoes

  كفشهای طبی كه برای بیماریهی خاص پا بكار گرفته میشوند.

 

 نگین دندان

  Denta signet l

  موادی آرایشی كه بر روی قسمت بیرونی دندان چسبانیده شده و جنبه زیبایی دارد. این مواد به اشكال مختلف نظیر قلب، ستاره و .... می باشند

 

 نوكلئوتوم

  Nucleotome

  دستگاهی است كه برای جراحی دیسك بیمار بدون شكافتن كمر او استفاده می شود

 

 نومراتور سیستم احضار پرستار

  numarator

  مجموعه مشخص كننده شماره اتاق  و شماره تخت بیمار متصل شده به سیستم

 

 نیستموگراف

  nistemograph

  ثبت پتانسیلهای الكتریكی ناشی از حركت چشم كه شامل یك الكترود برای هر چشم می باشد