كیت دی -دایمر

  D-DIMER

  كیتی كه جهت تشخیص  بیماری DIC استفاده میشود.

 

 كیت تشخیصی داروها دیگوكسین

  Digoxin

  كیتی كه جهت تشخیص  نارسایی قلب وكاهش پاسخ دریچه قلبی بكار میرود.

 

 كرایو زنان

  Cryosurgical Units, Gynecologic

  برای درمان ضایعات رحمی و در جراحی زنان با یك تفنگ مخصوص با پروبهای مخصوص كاربرد دارد

 

 كاتر سر سوزن ساده

  syringe/needle cutter

  دستگاهی شامل یك تیغه فلزی ویك SAFTY BOX جهت معدوم كردن سر سوزن هایی كه مورد استفاده قرار می گیرد. میگیرد.

 

 كنسول ستون سقفی

  medical gas outlet

  یك كنسول كه به سقف متصل شده و دستگاههای پزشكی همانند مانیتور روی آن قرار می گیرد

 

 كیت تشخیصی ویروس سرخچه

  MEASLES

  كیتی جهت تشخیص بیماری سرخك

 

 كیت سی ا  9-19

  CA 19-9

  كیتی جهت شناسایی آنتی ژن شاخص توموری

 

 كیت  سی ا 125

  CA 125

  كیتی جهت شناسایی آنتی ژن شاخص توموری

 

 كیت سی ا 242

  CA 242

  كیتی جهت شناسایی آنتی ژن شاخص توموری

 

 كیت سی ا 3-15

  CA 15-3

  كیتی جهت شناسایی آنتی ژن شاخص توموری

 

 كیتهای تشخیصی شاخص توموری ویژه سی ای ا

  CEA

  كیتی كه جهت تشخیص سرطان به خصوص سرطانهای گوارش , ریه وپستان بكار میرود

 

 كیت تشخیصی داروها سیكلوسپورین

  Cyclosporine

  این كیت جهت بررسی سطح خونی دارو برای سركوب سیستم ایمنی در افراد گیرنده پیوند بكار می رود

 

 كیت فاكتور رشد شبه انسولین یك (tgf-1)

  TGF

  فاكتور رشد شبه انسولین باعث پیشبرد فرآیند رشد وسولفاته شدن بافت غضروف میشود این كیت جهت شناسایی آن بكار میرود

 

 كیت فاكتور 11

  factor 11

  كیتی جهت اندازه گیری فاكتور ضد هموفیلی

 

 كیت فاكتور 12

  Factor 12

  كیتی جهت اندازه گیری فاكتور هاگمن

 

 كیت فاكتور 13

  Factor 13

  این كیت جهت تشخیص فاكتور 13 كه یك تركیب فسفو لیپیدی از غشا پلاكت است و در روند انعقاد نقش كلیدی بازی میكند بكار میرود

 

 كیت فاكتور 2

  Factor ll

  كیتی جهت اندازه گیری فاكتور پروترومبین

 

 كیت فاكتور 5

  factor 5

  كیتی جهت اندازه گیری فاكتور پرو اكسلرین

 

 كیت فاكتور 7

  Factor 7

  كیتی جهت اندازه گیری  فاكتور پروكنورین

 

 كیت فاكتور 8

  factor 8

    كیتی جهت اندازه گیری فاكتور آنتی هموفیلیك

 

 كیتهای تشخیصی سرولوژی/ویروس شناسی/فاكتورهای روماتیسمی فاكتور روماتیسمی

  RF

  كیتی برای تشخیص احتمال آرتریت روماتوئید میباشد.

 

 كیتهای تشخیصی شاخص توموری بیوشیمی فریتین

  Ferritin

  تشخیص میزان آهن خون

 

 كیت تشخیصی فسفر غیر ارگانیك

  Inorganic phosphorus

  كیتی جهت تعیین سطح فسفات كه در ارتباط با سطح كلسیم سنجیده میشود ورابطه عكس بین ایندو است میزان فسفر در بسیاری از اختلالات نظیر اختلالات استخوانی -اختلالات كلیوی ودر هیپرپاراتیروئیدی افزایش می یابد

 

 كابینت دندانپزشكی

  Dental cabinet

  مكان نگهداری مواد، لوازم، ابزار و وسایل دندانپزشكی كه از مجموعه كشوها و كمدها تشكیل شده است

 

 كاپنوگراف

  capnograph

  دستگاهی كه میزان دی اكسید كربن را در یك سیكل تنفسی اندازه گیری می كند

 

 كاتتر تخلیه

  drainage catheters

  كاتترهایی كه جهت تخلیه  مایعات انباشته شده  غیر عادی بكار گرفته میشود.وعموما شامل یك كاتتر پلاستیكی است كه در قفسه سینه كاشته میشود.